Laddar...

Producera din egen el

Genom att producera din egen el med solcell eller vindkraftverk kan du sänka dina elkostnader samtidigt som du gör en insats för miljön.

För att räknas som mikroproduktion är max ansluten effekt 100 kVA

Mest lönande blir det för dig om du dimensionerar din anläggning så att allt den producerar kan förbrukas hos dig själv. Om du producerar mer än du förbrukar måste överskottet skickas ut på elnätet och säljas till en elhandlare.

För att du ska ha en överskådlig bild av hur det går till att få ansluta produktion har vi gjort ett schema, klicka för att se det.

 

Innan du köper en anläggning skall du lämna in en förhandsanmälan för att få reda på hur mycket produktion du kan ansluta vid din elanslutning. Din förhandsanmälan fyller du i HÄR

Observera att det finns tekniska begränsningar i möjligheten att ansluta produktion i elnätet. Vi lämnar ett beslut på din förhandsanmälan. Beslutet gäller i 90 dagar. Inom denna tid skall en Uppgiftblankett lämnas in. När vi fått in uppgiftsblanketten låser vi effekten som anges till det värde som anges.

En produktionsanläggning skall installeras av en behörig installationsfirma som gör anmälan till ÅEA Om anläggningen kan överföra el till vårt nät skall ett avtal om inköp göras med ÅEA eller annan elhandlare. Om du köper el från ÅEA gör vi automatiskt ett avtal med dig för att köpa in den el du producerar. Köper du el från någon annan skickar vi meddelande till dem om att du blivit mikroproducent.

Vi har sammanställt mera information i de dokument som finns här invid till höger.

I tariffhäftet ser du vår Mikroproducenttariff för elproduktionsanläggningar upp till 100 kVA. 

Hur fungerar det och vad behöver jag tänka på?

Det är viktigt att du känner till de lokala förutsättningarna för egen elproduktion redan från början. Kontakta ÅEA i god tid och lämna in en förhandsanmälan innan du anskaffar din anläggning. Välj en mikroproduktionsanläggning som är lämplig både med tanke på den plats du tänker placera den på och hur ditt eget elbehov varierar över året. Grundförutsättningen för mikroproducenter är att din egen elförbrukning på din mätarplats varje år är större än din egen mikroproduktion. Solceller producerar mest energi under sommarhalvåret då solinstrålningen är som störst och för att få ut maximalt med el ska anläggningen stå i så bra väderstreck och höjdvinkel som möjligt. Vindkraftverk producerar oftast mest energi på vinterhalvåret då det blåser som mest. Gör gärna vindmätningar på olika platser och höjder under en längre tid så att du får ett bra underlag för att kunna producera de förväntade antalet kilowattimmarna (kWh) el.

Jämför pris och prestanda på olika anläggningar innan du bestämmer dig och kontrollera att din anläggning kommer att uppfylla ÅEA:s tekniska krav för produktion. Som mikroproducent är du ansvarig för att funktionen och säkerheten på din anläggning upprätthålls och tillverkaren bör ge rekommendationer för vilka funktioner som ska kontrolleras och hur ofta. En mikroproduktionsanläggning kan kräva bygglov så kontakta därför byggnadsinspektionen i din kommun.

Allmänna tekniska krav

För att få bli mikroproducent får din anläggning högst ha 100 kilovoltampere (kVA) som nominell inmatningseffekt. Det villkoret samt att uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret är större än inmatningen är grundläggande förutsättningar för mikroproducenter. Din mikroproduktionsanläggning måste vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet. Om mikroproduktionsanläggningen är enfasig skall den vara på högst 3,7 kVA och installeras på den fas som har den största interna elförbrukningen. Är  anläggningen större än 3,7 kVA skall den  ha trefasig installation.

Läs mer i de vidstående tekniska villkoren för produktion. Eftersom man som mikroproducent har ansvaret för anläggningen är det viktigt att man väljer en pålitlig anläggningsleverantör och -installatör.

Före installation

I god tid före inköp och installation av produktionsanläggning bör du kontakta ÅEA för bedömning av dina förutsättningar att installera anläggningen. Kontakta alltid ÅEA för att få reda på vad som gäller för just dig.

Installation

När din mikroproduktionsanläggning är installerad skall den behöriga installatören skicka in en registeranmälan till ÅEA. Blanketten uppgiftsblankett för mikroproduktion och Solcell Sensorisk besiktning och testrapport skall bifogas med anmälan.

Där skall ingå bland annat information om reläskyddsinställningar. Reläskydd nämns i de tekniska villkoren. Reläskydd är elektriska skydd som skyddar elnätet och produktionsanläggningen, i solcellsanläggningar sitter de vanligtvis i växelriktaren. Dessa uppgifter är nödvändiga för att ÅEA skall ha en möjlighet att garantera nätets säkerhet och funktionalitet.

Vad är nyttan av egen elproduktion?

Den största vinsten med elproduktion i mikroformat får du genom att själv förbruka den el du producerar. Då minskar både din kostnad för elnätet och för elenergin.

Du betalar för

 • Inköp, installation, drift och underhåll av din egen mikroproduktionsanläggning
 • En ny eller utökad befintlig anslutning till elnätet (om det behövs)
 • Om du vill sälja din överskottsel till en elhandlare betalar du kostnader i enlighet med ÅEA:s mikroproducenttariff. Elöverföring inmatning innehåller kostnader för mätvärdeshantering, kommunikation och administration av balans.
 • För elen du konsumerar och inte har producerat själv betalar du enligt normal uttagstariff.
 • Du behöver ett avtal med ÅEA eller en annan elhandlare för att sälja din överskottsel. Om anläggningen inte ansluts till elnätet behövs inget avtal.

Du behöver inte betala för

 • Rörliga nät- och elavgifter för din egenproducerade el som du använder själv.
 • Elaccis och moms på den del av din egenproducerade el som du använder själv

Få betalt för elenergi du matar in till elnätet

 • För den el du matar in på elnätet ska du ha avtal med  ÅEA eller en annan elhandlare. Det är enligt lag inte tillåtet att bara spilla energi till elnätet.
 • Av elhandlaren får du betalt för elenergin i enlighet med deras mikroproducenttariff. 
 • Från och med 1.1.2023 så kvittas produktionen mot förbrukningen. Kvittningen sker sedan 1.3.2024 inom varje kvart (15 min).
 • Det kan löna sig att fråga Ålands Landskapsregering om de ger ekonomiskt stöd för din anläggning.

Att beakta för mikroproducenten!

 • Du är inkomstskatteskyldig för försäljningen av din överskottsel om försäljningsintäkten överstiger kostnaden för produktionen. Se närmare anvisningar på www.skatt.fi.
 • Om mikroproducenten bedriver momsskyldig verksamhet är mikroproducenten momsskyldig för den el som han producerar.
 • El som matas in i elnätet får inte kvittas mot el som köps från elnätet, utan de behandlas som separata transaktioner på fakturan.

Frågor? Kontakta oss!

Har du frågor som rör mikroproduktion så kontakta ÅEA:s kundtjänst på telefon +358 18 39250

 

Längst upp