Laddar...

Kabelvisning

ÅEA - Kabelvisning


Innan du börjar gräva krävs kabelvisning (ledningslokalisering) och tillstånd att börja gräva.
Observera att även om det finns luftlinjer i området kan det ändå finnas nedgrävda kablar.

Vi har elnät i alla åländska kommuner förutom i Mariehamn där det är Mariehamns Energi som ansvarar för distributionen. Det finns också tele- och IP bolag som bör kontaktas. Kabelvisningen och kabelkartorna är en hjälpande åtgärd och befriar inte utföraren av grävarbetet från ansvaret i ett eventuellt skadefall.

Genom att i förväg verifiera kablarnas position inom området där grävarbete ska utföras, undviker du eventuella olyckor och skador samt kostnader och förseningar som sådana kan leda till. Vi rekommenderar att känsliga grävarbeten utförs i början av arbetsveckan. Kostnadsfri kabelvisning av ÅEA:s kablar beställer du (minst tre arbetsdagar innan visning) med detta formulär eller per telefon +358 18 39209.

Efter utförd kabelvisning lämnar vi kartor till beställaren. Kabeln markeras om möjligt i terrängen med färgspray eller pinnar. Beställaren kvitterar utförd kabelvisning genom att signera kartan vi lämnar där de kablar som visats är markerade. Vi anger även där hur länge visningen är aktuell. Beställaren kvitterar även ÅEA:s kopia av kartan där vi på samma sätt markerat vad som visats.  Innan grävarbetet inleds bör den som utför grävning ta del av våra grävanvisningar.


Grävanvisning


1 Grävning i närheten av kabelsträckning

När grävarbetet närmar sig en kabelsträckning ska alla kablar, rör och liknande i sträckningen alltid friläggas manuellt. Gör utredningen noggrant – en del av kablarna kan ligga rätt långt från kabelsträckningens centrumlinje, t.ex. då det i en sträckning finns flera kablar eller rör. Kontroller i kartmaterialet om det finns flera kablar i kabelstråket! 
Kablarna kan också ligga på ett djup som avviker från det normala t.ex. till följd av tjäle eller dikesrensning, för att marken har fasats av eller för att det har grävts för kommunalteknik på platsen, så vid grävarbeten eller t.ex. när man gräver hål för staketstolpar gäller det att vara aktsam – direkt från och med markens ytskikt!

Beakta ALLTID ett tillräckligt säkerhetsavstånd när grävarbetet närmar sig en kabelsträckning – minst 0,5 m! Hantera kablarna försiktigt – skada inte kabelmantelns yta. Om kablarna inte finns på den plats som kartan anger ska nätägaren alltid kontaktas så att en ny kabelvisning kan göras på platsen.

Placera kablar, rör och eventuella markeringspinnar som hittats under arbetet tillbaka så som de var. Om du blir tvungen att flytta kablar eller element från sträckningen > 0,5 m, ska du se till att placeringen mäts in innan kabeldiket täcks över. Kom överens om detta med kabelnätets ägare. Vi rekommenderar att känsliga grävarbeten utförs i början av arbetsveckan.

Vid skada eller misstanke om skada (t.ex. snitt eller repa i kabelmanteln) ska detta genast, medan kabeldiket ännu är öppet, meddelas kabelnätets ägare. Kabelskada anmäls utan dröjsmål till oss på (018) 39 202 eller 39 250.

2 Täckning av kablar

Kabelskydd och rör som skadats vid grävningen skall förnyas eller repareras före återfyllning görs. Återfyllning skall göras med stenfritt material eller krossgrus 0-16 mm som packas. Stenar eller stenigt material får inte användas som fyllning närmast kabeln.

3 Ansvar

Observera att ansvaret för eventuella skador, även senare upptäckta skador, som inte anmälts och för reparationskostnader ansvarar den person som orsakat skadan. Kabelvisning eller lokalisering innebär inte att ersättningsansvaret för skador i anslutning till grävarbetet ändras, men vid omsorgsfull planering samt med hjälp av kabel- och placeringskartor kan en stor del av skadorna undvikas.
 

Längst upp