Producera din egen el - bli mikroproducent

Max ansluten produktion 100 kVA

Genom att producera din egen el med solcell eller vindkraftverk kan du sänka dina elkostnader samtidigt som du gör en insats för miljön.

Mest lönande blir det för dig om du dimensionerar din anläggning så att allt den producerar kan förbrukas hos dig själv. Om du producerar mer än du förbrukar måste överskottet skickas ut på elnätet och säljas till en elhandlare eller bara spillas över till elnätet utan ersättning.

Oberoende om du matar ut el till elnätet eller inte är det viktigt att du anmäler din mikroproduktionsanläggning till ÅEA för besiktning så att ÅEA kan kontrollera att din anläggning uppfyller elsäkerhetsmässiga krav.

Vi har sammanställt mera information i de dokument som finns här invid till höger.

I tariffhäftet ser du vår Mikroproducenttariff för elproduktionsanläggningar upp till 100 kVA.

Det är bra om du känner till de lokala förutsättningarna för egen elproduktion redan från början. Så kontakta ÅEA i god tid innan du börjar uppföra din anläggning. Välj en mikroproduktionsanläggning som är lämplig både med tanke på den plats du tänker placera den på och hur ditt eget elbehov varierar över året. Grundförutsättningen för mikroproducenter är att din egen elförbrukning på din mätarplats varje år är större än din egen mikroproduktion. Solceller producerar mest energi under sommarhalvåret då solinstrålningen är som störst och för att få ut maximalt med el ska anläggningen stå i så bra väderstreck och höjdvinkel som möjligt. Vindkraftverk producerar oftast mest energi på vinterhalvåret då det blåser som mest. Gör gärna vindmätningar på olika platser och höjder under en längre tid så att du får ett bra underlag för att kunna producera de förväntade antalet kilowattimmarna (kWh) el.
 
Jämför pris och prestanda på olika anläggningar innan du bestämmer dig och kontrollera att din anläggning kommer att uppfylla ÅEA:s tekniska krav för produktion. Som mikroproducent är du ansvarig för att funktionen och säkerheten på din anläggning upprätthålls och tillverkaren bör ge rekommendationer för vilka funktioner som ska kontrolleras och hur ofta. En mikroproduktionsanläggning kan kräva bygglov så kontakta därför byggnadsinspektionen i din kommun.
För att få bli mikroproducent får din anläggning högst ha 100 kilovoltampere (kVA) som nominell inmatningseffekt. Det villkoret samt att uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret är större än inmatningen är grundläggande förutsättningar för mikroproducenter. Din mikroproduktionsanläggning måste vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet. Om mikroproduktionsanläggningen är enfasig skall den vara på högst 3 kVA och installeras på den fas som har den största interna elförbrukningen. Vid större anläggning än 3 kVA skall anläggningen ha trefasig installation.
 
Läs mer i de vidstående tekniska villkoren för produktion. Eftersom man som mikroproducent har ansvaret för anläggningen är det viktigt att man väljer en pålitlig anläggningsleverantör och -installatör.
I god tid före inköp och installation av produktionsanläggning bör du kontakta ÅEA, gärna tre månader före planerat inköp. Därefter bedömer nätbolaget dina förutsättningar. Det kan vara så att du behöver en ny eller utökad anslutning till elnätet. ÅEA skickar då ut en offert. Kontakta alltid ÅEA för att få reda på vad som gäller för just dig.
När din mikroproduktionsanläggning är installerad skall den behöriga installatören skicka in blanketten uppgiftsblankett för mikroproduktion. Där skall ingå bland annat information om reläskyddsinställningar. Reläskydd nämns i de tekniska villkoren. Reläskydd är elektriska skydd som skyddar elnätet och produktionsanläggningen, i solcellsanläggningar sitter de vanligtvis i växelriktaren. Dessa uppgifter är nödvändiga för att ÅEA skall ha en möjlighet att garantera nätets säkerhet och funktionalitet. Installatören skall även skicka in en registeranmälan till ÅEA. Därefter gör ÅEA en besiktning av anläggningen och byter elmätaren till en modell som klarar av att mäta både uttag av el och inmatning till elnätet
Den största vinsten med elproduktion i mikroformat får du genom att själv förbruka den el du producerar. Då minskar både din kostnad för elnätet och för elenergin.
– Inköp, installation, besiktning, drift och underhåll av din egen mikroproduktionsanläggning
– En ny eller utökad befintlig anslutning till elnätet (om det behövs)
– Om du vill sälja din överskottsel till en elhandlare betalar du kostnader i enlighet med ÅEA:s mikroproducenttariff. Elöverföring inmatning innehåller kostnader för mätvärdeshantering, kommunikation och administration av balans.
– För elen du konsumerar och inte har producerat själv betalar du enligt normal uttagstariff.
– Om du inte vill sälja din överskottsel skall du ändå anmäla installationen till nätbolaget för besiktning av anläggningen och eventuellt byte av elmätare.
– Byte av elmätare
– Inmatning av överskottsel till nätet som inte säljs är gratis.
– Elaccis och moms på den del av din egenproducerade el som du använder själv
 
– Om du vill sälja den elenergi du matar in på elnätet kan du teckna avtal med ÅEA eller en annan elförsäljare.
– Av elförsäljaren får du betalt för elenergin i enlighet med deras mikroproducenttariff.
– Det kan löna sig att fråga Ålands Landskapsregering om de ger ekonomiskt stöd för din anläggning.
– Du är inkomstskatteskyldig för försäljningen av din överskottsel om försäljningsintäkten överstiger kostnaden för produktionen. Se närmare anvisningar på www.skatt.fi.
– Om mikroproducenten bedriver momsskyldig verksamhet är mikroproducenten momsskyldig för den el som han producerar.
– El som matas in i elnätet får inte kvittas mot el som köps från elnätet, utan de behandlas som separata transaktioner på fakturan.
Har du frågor som rör mikroproduktion så kontakta ÅEA:s kundtjänst på telefon +358 18 39250.

Comments are closed.

  • ADRESS

     Godbyvägen 193
    AX-22100 MARIEHAMN
    Åland, Finland

  • FO-NUMMER

    0205096-8

MENY