Elproduktion

ÅEA:s traditionella verksamhetsområde är att:

 • bygga ellinjer
 • driva elnätet
 • överföra el (eldistribution)
 • sälja elenergi (elförsäljning)

Elenergin köper vi in till priser som är fastställda av den nordiska elbörsen Nordpool.

ÅEA:s egen elproduktion

För att långsiktigt öka kontrollen av inköpspriserna arbetar ÅEA sedan en tid tillbaka för att skaffa vår egen elproduktion.

I takt med att intresset för förnyelsebara energiformer ökade började ÅEA år 2005  undersöka möjligheten till egen vindkraft. År 2006 köpte vi en andel i torvkondenskraftverket Kanteleen Voima. År 2009 inledde Kanteleen Voima planeringen av vindkraft i egen regi vilket ledde år 2012 till att dotterbolaget Puhuri Oy startade byggnationen av de första sju verken.

Elproduktion i ÅEA:s egen regi kommer ÅEA:s ägare, elkunder och det åländska samhället till godo.

Information om

Vindenergi

Sedan 2005 har ÅEA undersökt möjligheterna att starta elproduktion på Åland genom vindkraft. Det skulle ge egenproducerad vindenergi och bidra till vår strävan att öka Ålands självförsörjningsgrad av förnyelsebar energi.

Sedan hösten 2014 är ÅEA delägare i en vindkraftspark via intressebolaget Puhuri Oy. Parken består av 10 stycken 3,3 MW vindkraftverk. Puhuri har en utvecklingsportfölj med vindkraftsprojekt som väntar på stöd för att kunna förverkligas.

Våra vindkraftsprojekt på Åland

ÅEA har i huvudsak undersökt två områden:

Bägge platser har goda vindförhållanden och utrymme för flera vindkraftverk.

I planeringen har vi tagit hänsyn till Ålands landskapsregerings åsikter om så kallad omistlig skärgårdsnatur samt beaktat möjligheten att ansluta parkerna till elnätet utan orimliga kostnader. Genom att välja dessa områden kan mycket energi per utnyttjad plats erhållas.

Sedan år 2009 har bägge projekt fullständiga tillstånd för 14 vindkraftsverk. Kraftnät Åland har prioriterat nätanslutningarna så att projekt Stenarna genomförs i första hand. Därefter vet vi i vilken omfattning vi kan fortsätta med projekt Rödskär.

Samarbete med Alandia Bolagen och Allwinds

Under 2009 avtalade ÅEA med Alandia Bolagen om att starta ett gemensamt bolag – Stenarna Vind – för att förverkliga projekt Stenarna. ÅEA är majoritetsägare i Stenarna Vind. Sedan år 2015 finns intentioner att projekt Stenarna och Allwinds projekt Långnabba ska slås ihop till ett gemensamt projekt.

Eftersom vi i dagsläget inte får vara med i det nya finska stödsystemet för ny förnyelsebar elproduktion, kan projekt Långstenarna ännu inte sätta igång. Vi väntar nu på ett åländskt stödsystem.

Comments are closed.

 • ADRESS

   Godbyvägen 193
  AX-22100 MARIEHAMN
  Åland, Finland

 • FO-NUMMER

  0205096-8

MENY