ÅEA:s vindkraftsplaner

Sedan 2005 har ÅEA undersökt möjligheterna att starta elproduktion på Åland genom vindkraft. Det skulle ge egenproducerad vindenergi och bidra till vår strävan att öka Ålands självförsörjningsgrad av förnyelsebar energi.

Under 2009 inledde Kanteleen Voima planeringen av vindkraft i Kopsa i Finland vilket år 2012 har lett till beslut om byggstart i dotterbolaget Puhuri Oy. Det betyder att ÅEA under år 2013 kommer att producera den första egna vindkraftsenergin.

Våra vindkraftsprojekt på Åland

ÅEA har i huvudsak undersökt två områden:

Bägge platser har goda vindförhållanden och utrymme för flera vindkraftverk.

I planeringen har vi tagit hänsyn till Ålands landskapsregerings åsikter om så kallad omistlig skärgårdsnatur samt beaktat möjligheten att ansluta parkerna till elnätet utan orimliga kostnader. Genom att välja dessa områden kan mycket energi per utnyttjad plats erhållas.

Sedan år 2009 har bägge projekt fullständiga tillstånd för 14 vindkraftsverk. Kraftnät Åland har prioriterat nätanslutningarna så att projekt Stenarna genomförs i första hand. Därefter vet vi i vilken omfattning vi kan fortsätta med projekt Rödskär.

Samarbete med Alandia Bolagen

Under 2009 avtalade ÅEA med Alandia Bolagen om att starta ett gemensamt bolag - Stenarna Vind - för att förverkliga projekt Stenarna. ÅEA är majoritetsägare i Stenarna Vind.

Eftersom vi i dagsläget inte vet om det nya finska stödsystemet för ny förnyelsebar elproduktion även kommer att gälla på Åland kan projekt Stenarna ännu inte sätta igång. Frågan ska dock vara utredd senast under år 2010.

Tillsammans kan de båda vindkraftsprojekten täcka ca 35 % av hela Ålands elbehov!