Teckna elavtal

Endast för mätarplatser med en huvudsäkring på högst 3*63 Ampere kan man teckna avtal via hemsidan. Vi ber övriga kontakta kundtjänst tel 39250 för avtalstecknande.

Fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska.

 

1. Ange årsförbrukning & avtalstyp

kWh/år
 • Fast pris, 2 år

  5,36 (4,32) cent/kWh inkl. moms

  Grundavgift:

  24,44 (19,71) euro/år inkl moms

 • Rörligt pris, tillsvidare

  ÅEA:s inköpspris + ett påslag om
  0,40 (0,32) cent/kWh inkl. moms  

  Grundavgift:

  36,66 (29,56) euro/år inkl moms

Aktuellt rörligt pris inkl. påslag:
År 2018 Mars 5,96 (4,81) cent/kWh inkl. moms.
Se historik över ÅEA:s rörliga pris.

Priserna inom parentes är exklusive moms. 

Elskatt och nätavgifter till ditt lokala elnätföretag tillkommer.

2. Person- och adressuppgifter

3. Anläggningsinformation, se din elfakturaÅlands Elandelslags särskilda avtalsvillkor för försäljning och leverans av elenergi

Allmänt

Elförsäljningsavtalet mellan Ålands Elandelslag (nedan ÅEA) och Kunden består av Elförsäljningsavtalet (nedan Avtal) inkl. dessa ÅEA:s särskilda avtalsvillkor för försäljning och leverans av elenergi (nedan el) samt de av Ålands landskapsregering fastställda allmänna elförsäljningsvillkoren EFV alternativt elleveransvillkoren ELV. Se Allmänna elförsäljningsvillkoren EFV och Allmänna elleveransvillkoren ELV.  

Kunden förbinder sig att köpa och ÅEA att sälja och leverera el under avtalsperioden i enlighet med dessa villkor. Leveransstarten kan försenas eller avbrytas om kund lämnar ofullständiga uppgifter eller om händelser utanför ÅEA:s kontroll inträffar. Kunden har inte rätt att begära ersättning för en sådan försening.

ÅEA förbehåller sig rätten att efter särskild prövning avstå från att acceptera avtalet med Kunden. Om ÅEA avstår att acceptera avtalet meddelas detta till Er angivna adress inom 14 dagar från det vi erhållit Er handling.

Kreditprövning och godkännande av kund

ÅEA har rätt att genomföra kreditprövning vilket kan medföra att beställningen inte godkänns.

Fakturering

Faktureringsintervall bestäms enligt ÅEA:s prövning.

Fast pris, vald tid

Fast pris för vald tid är ett pris i cent/kWh samt en grundavgift i euro/år under hela den valda avtalsperioden. De faktiska priserna specificeras i Avtalet och inkluderar kostnad för moms.

Rörligt pris

Priset för Rörligt pris bestäms månadsvis i efterskott och baseras på det på den nordiska elbörsen Nord Pool:s officiella hemsida noterade månadsmedelvärdet för respektive månad för elområde Stockholm. Till detta noterade värde kommer ett av ÅEA bestämt påslag i c/kWh. Till detta kommer en grundavgift i euro/år.

Grön El 100 % förnyelsebar

Grön El 100 % förnyelsebar kan ingå i Avtalet. Grön el är el producerad av förnyelsebara energikällor såsom vattenkraft, vindkraft och solkraft samt biobränslen.

Efter avtalstidens utgång

Då avtalstiden gått ut utan att kunden har tecknat nytt avtal om elenergi övergår Avtalet till ett tillsvidareavtal med prissättning enligt ÅEA:s tillsvidarepris enligt normaltariff.

Prisändringar

Prisändringar som ändrade skatter eller avgifter till följd av ändrad lagstiftning eller myndighetsbeslut kan ske utan avisering till kunden. ÅEA reserverar sig för eventuella ändringar i det överliggande stamnätsbolaget Kraftnät Ålands prissättning samt övriga oförutsedda ändringar av förutsättningarna på elmarknaden såsom t.ex. ändrad lagstiftning, ändrade skatter, ändrade myndighetsavgifter och ändringar i prisområden.

Byte av elförbrukningsplats

Kunden kan med ÅEA:s godkännande fortsätta avtalsförhållandet vid byte (flyttning) av sin elförbrukningsplats.

Uppsägning av avtalet

Kunden är skyldig att till ÅEA erlägga en avgift som är beräknad till 20 % av avtalat pris för prognostiserad årsförbrukning samt en administrativ avgift om 25 euro inklusive moms om avtalet eller leveransen bryts utan ÅEA:s tillåtelse eller då kunden inte iakttagit avtalad uppsägningstid i enlighet med de Allmänna elförsäljningsvillkoren EFV eller de Allmänna elleveransvillkoren ELV. 

Nätavgifter

Nätavgifter faktureras av elnätsföretaget som kunden har ett giltigt elnätsavtal med. Felanmälningar och andra meddelanden om nättjänsten skall meddelas elnätsföretaget som kunden är ansluten till.

Avtalshandlingar

I avtalet ingår nedan angivna avtalshandlingar som sinsemellan gäller i följande ordning:
1. Själva avtalet eller avtalsbekräftelsen
2. Ålands Elandelslags särskilda avtalsvilkor för försäljning och leverans av elenergi
3. De Allmänna elförsäljningsvillkoren EFV alternativt de Allmänna elleveransvillkoren ELV

Tack för din beställning!

Du får bekräftelse per e-post samt en skriftlig bekräftelse per post.